PolishGermanEnglish

Zaproszenie
do obejrzenia wystaw
„Miasta Dolnego Śląska
na fotografii lotniczej”

Wystawy prezentujemy
na wrocławskim Rynku
oraz w Ratuszu
(Muzeum Miejskie Wrocławia)


Serdecznie zapraszamy!

  Read more...

Sprawdź swoją wiedzę
o historii Wrocławia
z Radiem RAM
i wydawnictwem
VIA NOVA

Zagadka historyczna w Radiu RAM pojawiać się będzie na 89,8 FM w każdy wtorek koło godz. 16.45.

  Read more...

26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

30.11 – 3.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie oraz na stoisko nr 50
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1

  Read more...
Archiwum

Procedura wydawnicza dotycząca monografii naukowych

Autor zgłasza wydawnictwu VIA NOVA chęć wydania monografii naukowej (zwanej później dziełem) oraz dostarcza do wydawnictwa wydruk dzieła, jego plik wraz ze skanami ilustracji, oraz informuje Wydawnictwo o sposobie i możliwości lub niemożliwości finansowania publikacji.

Każda monografia jest recenzowana przez dwóch specjalistów z danej dyscypliny naukowej o uznanym autorytecie naukowym i dorobku (w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego), pochodzących z jednostek naukowych spoza rodzimej placówki autora.

Pozytywna recenzje są warunkiem publikacji monografii.

Wydawnictwo określa zasady ewentualnego wydania dzieła (w tym sposób finansowania) oraz przedstawia autorowi projekt umowy wydawniczej, która, drogą uzgodnień z autorem, jest dopracowywana we wszystkich aspektach i szczegółach.

Wydawnictwo proponuje autorowi redaktora merytorycznego, doświadczonego w opracowywaniu monografii naukowych w danej dyscyplinie naukowej. W przypadku takiej woli autora, może on zaproponować sam redaktora merytorycznego, który został mu polecony jako doświadczony fachowiec i do którego będzie miał zaufanie. Pracę  redaktora merytorycznego opłaca wydawnictwo.

Autor, uwzględniając uwagi zawarte w recenzji wydawniczej i konsultując się z redaktorem merytorycznym, przygotowuje ostateczny tekst monografii. Tekst ten zostaje przekazany redaktorowi merytorycznemu do redakcji i korekty.

Wydawnictwo weryfikuje materiał ilustracyjny od strony technicznej, w razie niskiej jakości wymienia go na analogiczny, wyższej jakości, jak również w razie potrzeby uzupełnia go, dbając o pełne zalegalizowanie prawa publikacji całości materiału ilustracyjnego, w przypadku gdy obowiązku tego w całości nie dopełnił autor.

Redaktor merytoryczny, w ścisłej współpracy z autorem, przygotowuje plik monografii, który zostanie przekazany wydawnictwu do łamania.

Wydawnictwo przygotowuje projekt składu (obejmujący sposób ilustrowania), przeprowadza łamanie i przedstawia do wstępnej akceptacji autora. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag autora wydawnictwo nadaje ostateczny kształt książce. Plik pdf złamanego dzieła (lub też wydruk, wedle woli) przekazywany jest do korekty autorowi oraz redaktorowi merytorycznemu.

Autor przekazuje swoją korektę autorską redaktorowi merytorycznemu, który przygotowuje dla wydawnictwa kompletną formę korekty, uwzględniającą, poza zmianami wprowadzonymi przez  redaktora merytorycznego, również zmiany wprowadzone przez autora. Autor i redaktor merytoryczny wykonują korektę dwa razy (lub też trzy, gdy istnieje taka potrzeba).

Wydawnictwo, w porozumieniu z autorem, przygotowuje projekt okładki.

Po jednoznacznej akceptacji autora dla ostatecznego kształtu dzieła przygotowanego do druku monografia, w formie plików pdf, kierowana jest do drukarni celem realizacji technicznej.

© VIA NOVA 2008
panorama vianova